IPHaber

Telekom


Türk Telekom ADSL satmaya başlıyor, rekabet kızışıyor

Ağustos 15, 2011 by admin in Telekom with 0 Comments

Türk Telekom’un bu yılın başında BTK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiği ve bugüne kadar toptan internet erişimi satma hakkı olan firmanın, 1 ocak 2012’den itibaren perakende hat satışı için de BTK’dan izin aldığı açıklandı.

BTK’nın dün yayınladığı (4 ağustos tarihli) kararda, Türk Telekom’un perakende internet işine girmesi, kendisi ile imzalanan imtiyaz sözleşmesi, Rekabet Kurulu görüşü ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasına göre olumlu olarak değerlendirildi.

Türk Telekom 1996’dan başlayarak internet erişim konusuna girmişti. Önceleri İnternet Servis Sağlayıcılarına hat temin etmek olarak tanımlanan işi, 1998’de kurulan Turnet şebekesi ile perakende internet satışına dönmüştü. Şirket 2004’den itibaren de bireysel ADSL satmaya başlamıştı.

Ancak özelleştirme döneminde, Rekabet Kurulu şirketin uydu, kablo ve internet işinde yer almasını sakıncalı olarak değerlendirmiş ve bu nedenle bir yandan Türksat kurulurken, diğer yandan da perakende bir internet şirketi kurulması istenmiş ve bu sebeble TTnet şirketi kurulmuştu.

Şimdi BTK kararındaki detaylara bakıldığında Rekabet Kurumu’nun artık bu konuda bir sakınca görmediği açıklanıyor. Bununla da Türk Telekom kendi alt şirketi TTnet’e rakip haline geliyor.

Diğer yandan, bu adımın nedeni sektörde tartışılıyor; “TTnet şirketine rağmen neden ana şirket de perakende işine giriyor?” sorusu cevaplaması zor bir soru. Bunun en akla yakın nedeni; Türk Telekom markasının da pazara sokulması ve bu yolla pazardaki varlığın arttırılması olabilir. Şimdilik bunlar konuşuluyor. Bu konuyu tekrar inceleyeceğiz.

BTK’nın konuyla ilgili kararı ise aşağıdaki şekilde :

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 04.08.2011
Karar No : 2011/DK-10/411
Gündem Konusu : Türk Telekom’un Perakende Seviyede İnternet
Hizmetleri Sunma Talebinin İncelenmesi.

KARAR :
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) perakende seviyede genişbant internet hizmeti sunma talebini havi Kurumumuzu muhatap 26.01.2011 tarih ve 15.00.04/0212 sayılı başvurusu, Rekabet Kurulu’nun 10.11.2010 tarih ve 10-71/1479-567 sayılı Kararı ve Rekabet Kurumu’nun söz konusu karara ilişkin 01.02.2011 tarih ve 106-0605 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) 1, 4, 6 ve 7’nci maddeleri ile Kurumumuz ile Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin 3 ve 9’uncu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme kapsamında dikkate alınan;

a) Kurumumuz ve Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin
sözleşmenin kapsamına ilişkin 3’üncü maddesinin perakende düzeyde internet hizmeti sunumunu ihtiva etmesi,

b) Konuya ilişkin Türk Telekom’un Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu 22.04.2010 tarih ve 3327 sayılı Menfi Tespit başvurusunu değerlendiren Rekabet Kurulu’nun konu hakkında tesis ettiği 10.11.2010 tarih ve 10-71/1479-567 sayılı Kararının Kurumumuza bildirimini konu alan Rekabet Kurumu’nun 01.02.2011 tarih ve 106-0605 sayılı yazısında yer alan “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin perakende internet hizmeti sunmasında rekabet hukuku mevzuatı açısından sakınca görülmemiştir.” ifadesi,

c) 5809 sayılı EHK’nın “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde yer alan “… ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme altyapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi …” hükmü, “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesi” hükmü, “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Elektronik haberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.” hükmü ve “Rekabetin sağlanması” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, … yetkilidir.” hükmü çerçevesinde;

Türk Telekom’un perakende seviyede çoklu hizmetlerle (ses, internet, görüntü vb.) faaliyet göstermesinin; multimedya (çoklu ortam) ankesör gibi yenilikçi hizmetlerin sunumu, şebekelere yapılacak yeni yatırımların teşvik edilmesi, yakınsamanın da etkisiyle “üçlü oyun” hizmetlerinin pazarda sunulması ve ülkemizin bu hizmetlerden azami seviyede faydalanabilmesi, hâlihazırda kurulu olan bakır şebeke dışında fiber şebeke vb. altyapıların da kurulması ve geliştirilmesine yönelik olumlu katkısı, etkinlik artışı ve tüketici refahında artışların gerçekleşmesi bakımından önem arz etmesi nedeniyle Elektronik Haberleşme Mevzuatı ve İmtiyaz Sözleşmesi açısından uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

Türk Telekom’un perakende seviyede genişbant internet hizmeti sunma talebine

a) Hâlihazırda sunmakta olduğu diğer hizmetlerle birlikte; çoklu hizmet (ses, internet, görüntü vb.) olarak sunması,

b) Türk Telekom’un mezkûr Menfi Tespit Başvurusu’na istinaden Rekabet Kurumu’na iletilen Kurumumuzun 06.08.2010 tarih 03-51487 sayılı Görüşünde belirtilen ve genellikle dikey bütünleşik pazarlara özgü rekabet karşıtı uygulamaların bertaraf edilebilmesi için, Kurumumuz ve Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Tarife” başlıklı 9’uncu maddesi çerçevesinde perakende düzeyde sunulacak tarifelerin toptan düzeye de yansıtılması koşuluyla tarife onayına tabi olması ve

c) Konunun gerekli taraflarca değerlendirilmesini, ilgili pazarlarda öngörülen sürece ilişkin hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını ve konuya ilişkin gerekli düzenlemelerin tespiti ve oluşturulmasını teminen 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olması şartları çerçevesinde izin verilmesi ve

İşbu Kararın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Rekabet Kurumu’na gönderilmesi hususlarına karar verilmiştir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
GAP ve Köy tarifeleri yeniden başladı

Türk Telekom'un GAP Avantaj ve Köy Avantaj tarifelerinden dört ayda 250 bin kişi yararlandı. 21 Mart'tan bu yana kullanılan tarifelerle...

Kapat