IPHaber

Telekom


BTK'dan Coğrafi Olmayan Numaralarda Arabağlantı Kararı

Haziran 30, 2010 by admin in Telekom with 0 Comments
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) yayınladığı bir açıklama ile sabit numara taşımada farklı bir olanak olan coğrafi olmayan (göçebe) numaralar konusunda arabağlantı kararı yayınladı. Sabit numara taşıma uzun bir süreden beri telekom dünyasında gündemde olan ve tartışılan bir konu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) yayınladığı bir açıklama ile sabit numara taşımada farklı bir olanak olan coğrafi olmayan (göçebe) numaralar konusunda arabağlantı kararı yayınladı. Sabit numara taşıma uzun bir süreden beri telekom dünyasında gündemde olan ve tartışılan bir konu.

Coğrafi olmayan numaralar çok genel bir tanımla 444’li servisler veya 0850 ile başlayan müşteri hizmetleri servislerini kapsıyor. Bu numaraları alan kullanıcılar şehir bile değiştirse, telefon numarasını aynı şekilde muhafaza edebiliyor.

BTK’nın ilgili karar metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Kurumumuz tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerine coğrafi olmayan numaraların (0850 23XXXXX) tahsisinin yapılmasını müteakiben, söz konusu abonelerin diğer elektronik haberleşme hizmeti sunmakta olan diğer işletmeci aboneleri tarafından aranabilmesini teminen Türk Telekom şebekesinde coğrafi olmayan numaralarda çağrı sonlandırma ücretinin belirlenmesi, hâlihazırda işletmeciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ile ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi yönü ile önem arz etmektedir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (5809 sayılı Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;
“a) Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması.
b) Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.

ç) Herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.” ilkelerinin elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınacağına yer verilmektedir.

Mezkûr Kanun’un “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında;
a) Elektronik haberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

j) Kullanıcılara ve erişim kapsamında diğer işletmecilere uygulanacak tarifelere, sözleşme hükümlerine, teknik hususlara ve görev alanına giren diğer konulara ilişkin genel kriterler ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri onaylamak, tarifelerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.” hükümleri ile elektronik haberleşme sektöründe; rekabetin tesis edilmesine, rekabeti engelleyici veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirilmesi; kullanıcılara ve erişim kapsamında işletmecilere uygulanacak tarifelere ilişkin genel kriterler ile uygulama usul ve esasların belirlenmesi ve tarifelerin onaylanması Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır.

Söz konusu Kanun’un “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi ve şebekelerarası arabağlantının sağlanması” ile “Erişim yükümlülükleri” hususlarında Kurumun, sektörün ihtiyaçları, uluslararası düzenlemeler, teknolojide meydana gelen gelişmeler gibi hususları gözeterek mevzuat doğrultusunda işletmecilere yükümlülükler getirebileceği hüküm altına alınmıştır.

5809 sayılı Kanun’un “Erişim yükümlülüğü” başlıklı 16 ncı maddesinde, “(1) Erişim yükümlüleri ve yükümlülüğün kapsamı Kurum tarafından belirlenir. Kurum; bir işletmecinin diğer bir işletmecinin bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen hususlarda erişimine izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde erişim için makul olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun, son kullanıcıların aleyhine olacağına karar vermesi halinde, söz konusu işletmeciye diğer işletmecilerin erişim taleplerini kabul etme yükümlülüğü getirebilir.

(2) Bu Kanun uyarınca, tüm işletmeciler, talep gelmesi halinde birbirleriyle arabağlantı müzakerelerinde bulunmakla yükümlüdürler. Tarafların anlaşamamaları halinde Kurum, işletmecilere arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirebilir.

(5) Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere, diğer işletmecilerin makul erişim taleplerini, bu Kanun hükümleri çerçevesinde karşılamalarına yönelik olarak eşitlik, ayrım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı olma yükümlülükleri ile erişim hizmetlerini kendi ortaklarına, iştiraklerine veya ortaklıklarına sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede sunma yükümlülüğü getirebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanun’un “Erişim tarifeleri” başlıklı 20 nci maddesi ise; “(1) Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere, erişim tarifelerini maliyet esaslı olarak belirleme yükümlülüğü getirebilir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde yükümlü işletmeciler erişim tarifelerinin maliyet esaslı belirlendiğini ispat etmek zorundadır.

(2) Yükümlü işletmecilerin tarifelerini maliyet esaslı belirlemediğini tespit etmesi halinde, Kurum erişim tarifelerini maliyet esasına göre belirler. Kurum, tarifeleri maliyet esasına göre belirleyinceye kadar diğer ülke uygulamalarını uygun olduğu ölçüde dikkate alarak, tarifeleri belirler ve/veya tarifelere üst sınır koyabilir. Kurumun belirlediği tarifelere uyulması zorunludur.” hükümlerini içermektedir.

28.05.2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19 uncu maddesinin 2’nci fıkrası,

“Ayrıca işletmeciler;
a) Yetkilendirmeye konu hizmetin birbiriyle uyumlu çalışabilmesini ve bu kapsamda söz konusu hizmetler için şebekelerarası arabağlantıyı tam ve gereği gibi sağlamakla, …
ğ) Erişimle ilgili düzenlemelere uymakla,

yükümlüdür.” hükmü kapsamında işletmeciler, şebekeler arası arabağlantıyı sağlamakla ve erişime ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlü bulunmaktadırlar.

Bu kapsamda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 16 ve 20 nci maddeleri, 08.09.2009 tarih ve 27343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’ni 12 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumun düzenleme ve müdahale hakkı saklı kalmak kaydıyla;

1) Türk Telekom’a tahsisli coğrafi olmayan numaralara doğru başlatılan çağrıların; IP şebekesine aktarıldığı santralin (söz konusu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan Convergence Gateway (CGW) cihazının bulunduğu santraller) bulunduğu il sınırları içinde teslim edilmesi durumunda çağrı sonlandırma ücretinin 1,71 Kr/dk; çağrıların IP şebekesine aktarıldığı santralin bulunduğu il dışındaki illerde bulunan santrallerden teslim edilmesi durumunda ise çağrı sonlandırma ücretinin 2,24 Kr/dk olarak belirlenmesi,

2) Türk Telekom’a tahsisli coğrafi olmayan numaralara doğru başlatılan çağrılar için belirlenen ücretlere Türk Telekom’un Referans Arabağlantı Teklifinde yer verilmesi,

Alıntı: turk.internet.com

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
InetD, Google Apps Engellemesi Konusunda Digitürk, LigTV, Hukuki Merciler ve Türk Telekom için Suç Duyurusunda Bulundu

İnternet Teknolojileri Derneği, GoogleApps'ı etkileyen engelleme konusunda hem davayı açan Digitürk ve LigTv, hem kararı isteyen savcılık ve kararı veren...

Kapat